สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัชภรณ์  สถาน
2. เด็กหญิงอริสา  โสรเนตร
 
1. นางสมควร  แววเพชร
2. นางกรรณิการ์  สมานรักษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงชาลิดา  ยืนยาว
 
1. นางวรรณพร  มุตตะโสภา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษกร  เก้ารัมย์
2. เด็กชายวราวุฒิ  นพเก้า
3. เด็กชายวุฒิชัย  นพเก้า
 
1. นายสุชีพ  ชูวา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 89.57 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติกา  ปรากฏรัตน์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พ่อค้า
3. เด็กชายกิตติภพ  พอกพูน
4. เด็กหญิงกิตติวรฎา  สหาวัตร
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เก็งรัมย์
6. เด็กหญิงจิราพร  สุดเอี่ยม
7. เด็กชายชญานิน  พ่อค้า
8. เด็กชายณัฐวัฒน์  สมัครสมาน
9. เด็กหญิงธนภรณ์  ยืนยาว
10. นางสาวนัทพร  สมัครสมาน
11. เด็กหญิงบุษยา  จันทะบุรม
12. เด็กหญิงปนิดดา  สมัครสมาน
13. เด็กหญิงพัณณิตา  จารัตน์
14. เด็กชายพันกร  พันธ์ศรี
15. เด็กหญิงฟ้าใส  เพียรงาม
16. เด็กหญิงภัทรสุดา  พวกพูนดี
17. เด็กหญิงรจนา  จารัตน์
18. เด็กหญิงวณิชศรา  กูลรัตน์
19. เด็กหญิงวรรณศิริ  คุณแก้วอ้อม
20. เด็กชายวรวัฒน์  โสรเนตร
21. เด็กหญิงวรารัตน์  มูลกัน
22. เด็กหญิงวันวิสา  ชายประโคน
23. เด็กหญิงวิยะดา  ชาติฉลาด
24. เด็กชายวีรชัย  วิทยา
25. เด็กชายวีรพงศ์  ยืนยาว
26. เด็กหญิงศิริวรรณ  จารัตน์
27. เด็กหญิงสมฤดี  พันธ์มะลี
28. เด็กชายสันติภาพ  ชาวนา
29. เด็กหญิงสุนิสา  ประโยชน์รักษ์
30. นายสุภิโชค  ยืนยาว
31. เด็กชายสุรยุทธ  พ่อค้า
32. เด็กหญิงอทิตยา  จินวิเศษ
33. เด็กหญิงอนิษา  เฉลิมฉัตร
34. นายอัครวัฒน์  พ่อค้า
35. นายอัครเดช  แดงสี
36. เด็กหญิงเมขลา  นาขนานรัมย์
37. เด็กหญิงโสภิตา  ทองกร
 
1. นายเสกสรร  สุขตัน
2. นายรัฐธรรมนูญ  ผจญกล้า
3. นายเกรียงศักดิ์  สมัครสมาน
4. นางสาวนิตยา  ปรากฏชื่อ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  จารัตน์
 
1. นายเผด็จ  จารัตน์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิตติกา  สมนึก
2. นางสาวนภาพร  บรรลือทรัพย์
3. นางสาวฟ้าใส  เพียรงาม
 
1. นางสุภัทรา  กองทอง
2. นางสุวรรณี  บุญโต
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สมัครเดียว
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เรืองรัมย์
 
1. นางศุภลักษณ์  จินดากุล
2. นางสาวพิมลพรรณ  ค้ำคูณ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงปภาวี  นิสัยกล้า
2. เด็กหญิงพิมพิมล  ปุ่มทอง
 
1. นางศุภลักษณ์  จินดากุล
2. นางสาวพิมลพรรณ  ค้ำคูณ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญวิทย์  คงบุญ
2. เด็กชายณัฐพล  ทองคำ
 
1. นางสมควร  แววเพชร
2. นางศุภลักษณ์  จินดากุล
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติวรฎา  สหาวัต
2. เด็กหญิงศุกร์ธิษา  เจริญผล
3. เด็กหญิงอาทิตยา  จินวิเศษ
 
1. นางสมพร  สมัครสมาน
2. นางนันทพร  แว่นแก้ว