สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์ฝอย
2. เด็กหญิงกาญจนา  ตุ้มทอง
3. เด็กหญิงนันทนา  วิชาดี
4. เด็กหญิงภัสนา  นวลดี
5. เด็กหญิงศิลาพร  จันทะเสน
 
1. นางจุฑามาศ  สายกระสุน
2. นางสาวสุพัตรา  สมในใจ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรชิตา  มูลทอง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  งามแฉล้ม
 
1. นางอัมพร  แผ่นทอง
2. นางจุฑามาศ  สายกระสุน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยอดหญิง  แก้วปลั่ง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เสริมศิริ
 
1. นางจุฑามาศ  สายกระสุน
2. นางดวงจันทร์  ศรีระอุดม
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวันต์  ทองโส
2. เด็กชายพชร  ทองสุข
3. เด็กชายภากร  จันทวงศ์
 
1. นางสาวสุภาพร  บุญรอด
2. นายศตวรรษ  พงษ์สุวรรณ
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณกร  จงผสม
2. เด็กชายถิรวัฒน์  ห่อทอง
3. เด็กชายศตวรรษ  นวลดี
 
1. นางสาวสุภาพร  บุญรอด
2. นายศตวรรษ  พงษ์สุวรรณ
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายยศพล  แสงคำ
 
1. นางดวงจันทร์  ศรีระอุดม
2. นางสาวสุภาพร  บุญรอด