สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันโจรง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงอรัญญา  สายกระสุน
 
1. นางนภัสนันท์  ทองนำ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กชายชัยศักดิ์  จินดาศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงศิริ
 
1. นางนภัสนันท์  ทองนำ
2. นางสุจินต์  จินดาศรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายธันวา  โยงรัมย์
 
1. นางพจนารถ  ประดับศรี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.83 ทอง 7 1. เด็กหญิงสวรรยา  ชะโกฏ
 
1. นางพจนารถ  ประดับศรี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  แสนกล้า
2. เด็กหญิงสร้อยทอง  แสนกล้า
3. เด็กชายอิทธิกร  แสนกล้า
 
1. นางจิราทิพย์  วรโชติติยานนท์
2. นางกรรณิการ์  สุขจิต
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.66 ทอง 7 1. เด็กชายสงกรานต์  แสนกล้า
2. เด็กหญิงอลิษา  สายกระสุน
 
1. นางสุจินต์  จินดาศรี
2. นางนภัสนันท์  ทองนำ
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 5 1. เด็กชายธีรภัทร  แสนกล้า
2. เด็กหญิงสุทิสา  สายกระสุน
 
1. นางจิราทิพย์  วรโชติติยานนท์
2. นางกรรณิการ์  สุขจิต