สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงปนัดดา  หาญเหี้ยม
 
1. นางมะลิทอง  ชาวนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  วิเศษชุมพล
 
1. นางสิงหา  ครึ่งมี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชระพงษ์  จำปาจวบ
 
1. นายสะหวาน  ป้องเขต
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตรงเหมือน
2. เด็กชายก้องเกียรติ  ใจมั่นคง
3. เด็กชายชัยวัฒน์  ดาทอง
4. เด็กหญิงฐานิดา  มีแก้ว
5. เด็กชายณัฐพงศ์  อุนัยบัน
6. เด็กหญิงณิชาพร  สุขดี
7. เด็กชายธีรภัทร  พลเมือง
8. เด็กชายนิติ  แต้มสุด
9. เด็กชายปกรณ์  บุญจันทา
10. เด็กหญิงปานิดา  หาญเหี้ยม
11. เด็กหญิงศศิลักษณ์  ก่อแก้ว
12. เด็กหญิงสิวรินทร์  แย้มประโคน
13. เด็กชายอาทิตย์  ยืนยง
14. เด็กชายเมธัส  เครือมณโท
15. เด็กหญิงไพลิน  เมฆตั้ง
 
1. นางดวงแข  ยางงาม
2. นางลักขณา  เจริญศิริ
3. นางอรทัย  ยุพการณ์
4. นางถนอมนาถ  ทองนำ
5. นายวุฒิ  เขียนดี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  หาญเหี้ยม
2. เด็กหญิงไพลิน  ทองศรี
 
1. นางปราณี  เชิดกลิ่น
2. นางรัชนี  พิศโสระ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80.17 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  สินทรัพย์
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  มีโชค
3. เด็กหญิงอรณิชา  จันทินมาธร
 
1. นางปราณี  เชิดกลิ่น
2. นางสิงหา  ครึ่งมี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.5 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พะนังดำ
 
1. นายสะหวาน  ป้องเขต
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  วรรณตรง
2. เด็กชายภูษิต  สุขทอง
3. เด็กชายศุภชัย  จันทินมาธร
 
1. นางจำเนียร  ทิพย์สูงเนิน
2. นายธนภัทร  สุกแสง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภัสสร  วชิมาเภท
2. เด็กหญิงปลื้มชนก  ชนะสุข
3. เด็กหญิงสมศรี  มีแก้ว
 
1. นางมะลิทอง  ชาวนา
2. นางอรสา  โล้กูลประกิจ