สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงนารี  สุขเอี่ยม
 
1. นายฉัตรชัย  สมปาง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคสุข
2. เด็กชายธนวัฒน์  มีโชค
3. เด็กหญิงรัชนก  รสคง
4. เด็กหญิงอรพิมล  นิลม่วง
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เบญจมาศ
6. เด็กชายเจษฎา  จงสูง
 
1. นายจุมพล  ครองศิลป์
2. นายจักรกฤษณ์  ม่วงมิตร
3. นายวสุพล  เสาเปรีย