สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ยวงทอง
 
1. นางวิลาวัณย์  ประวาสุข
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ยวงทอง
 
1. นางวิลาวัณย์  ประวาสุข
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  แก้วอาสา
2. เด็กหญิงจิราพร  พวงยี่โถ
3. เด็กหญิงวิภาดา  สืบสาม
4. เด็กหญิงศิริขวัญ  ใจหมายดี
5. เด็กหญิงสุภาวดี  มีโชค
6. เด็กหญิงเกศราภรณ์  เหล่่าดี
7. เด็กหญิงเพียงฤทัย  โพธิ์ไทร
 
1. นางวิลาวัณย์  ประวาสุข
2. นางศิริพร  ลิมป์เวชรักษ์
3. นางสาวพรพิมล  สุขเกิด
4. นางสาวนิลาวรรณ  จันทเขต
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริวิภา  เจนถูกใจ
2. เด็กหญิงสุนิสา  เสียงวังเวง
 
1. นางรุ่งรัศมี  ต่อยอด
2. นายธง  ต่อยอด
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร  สุขสมาน
2. เด็กชายธนารัฐ  หวังทรัพย์
3. เด็กหญิงปณิดา  แก่นเดียว
 
1. นายธง  ต่อยอด
2. นางรุ่งรัศมี  ต่อยอด
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ผิวผ่อง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุภาสัย
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ทรงศรี
 
1. นายจุมพล  ครองศิลป์
2. นายวสุพล  เสาเปรีย
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐดนัย  เสียงวังเวง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สืบสาม
3. เด็กหญิงภานุมาศ  ทองเลิศ
 
1. นายจุมพล  ครองศิลป์
2. นายวสุพล  เสาเปรีย