สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสังแก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินทร์แก้ว
 
1. นายอรุณ  บุญโต
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงวิภาพร   สีดาลี
 
1. นางภัชรินทร์  ขันติมาตร์
 
3 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงปูริดา  ฟองทราย
 
1. นางสาวสุพิศ  พื้นพรม
 
4 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญแจ่ม
 
1. นางสาวสุพิศ  พื้นพรม
 
5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สระแก้ว
 
1. นางสาวสุพิศ  พื้นพรม