สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เชื้อเวียง
 
1. นางพวงผกา  สมสะอาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนพร  ท่าดี
 
1. นางจุฑามาศ  จิตเจริญดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 63.2 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สระแก้ว
2. เด็กหญิงรัชนีกร  สมัญญา
3. เด็กหญิงสุชาดา  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สุขเทอญ
2. นางจุฑามาศ  จิตเจริญดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐิกา  โสภากุ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไตรพรม
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  เบ็ญจมาศ
 
1. นางจุฑามาศ  จิตเจริญดี
2. นางสาวพัชราภรณ์  สุขเทอญ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  บุญเต็ม
2. เด็กหญิงวรินทร  สมัญญา
3. เด็กหญิงศศิธร   พิมพ์เพ็ง
 
1. นางสาวทิพย์ประภา  เหลาคม
2. นางสาวศิริทยา  สิมละคร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายณัติพล  บุญเพิ่ม
2. เด็กชายต้นตระกูล  แดนกาไสย
3. เด็กชายนนธิชัย  บุญทัย
4. เด็กหญิงวิรชา  สินสุพรรณ
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปะตังทาเน
 
1. นายอดิศักดิ์  ก่อแก้ว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิภาพร  สินศิริ
 
1. นายชวน  สมสะอาด
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  นามโคตร
 
1. นายชวน  สมสะอาด
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัณณิกา  มีอิสสระ
 
1. นายชวน  สมสะอาด
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงพจนีย์  สระแก้ว
 
1. นายชวน  สมสะอาด
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ภาคูกา
 
1. นายชวน  สมสะอาด
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงวิจิตรา  พันนาม
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา   ทองชา
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงศศิวิมล  นวลจันทร์
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทินกร   ทองธรรมา
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุสรณ์  เชียงหนุ้น
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอมรา  นิลแก้ว
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงสรินยา  ทองสี
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชาดา  กิ่งแก้ว
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกษฎาพร  สระแก้ว
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 79.2 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิรดา  พลหาญ
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัณณิกา  มีอิสระ
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 6 1. เด็กชายจิระนันท์์  วันโสภา
2. เด็กหญิงธนพร  ท่าดี
3. เด็กหญิงวิภาพร  สินศิริ
4. เด็กหญิงศริญญา  อัมวรรณ์
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สมัญญา
6. เด็กหญิงโชติรส  สว่างภพ
 
1. นายชวน  สมสะอาด
2. นางพวงผกา  สมสะอาด
3. นายอินจันทร์  เป็งงำเมือง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  เบ็ญจมาศ
 
1. นายชวน  สมสะอาด
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ภาคูกา
 
1. นายชวน  สมสะอาด
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนพร  ท่าดี
 
1. นายชวน  สมสะอาด
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนพร  ท่าดี
 
1. นายชวน  สมสะอาด
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปาริวาส  ชัยภา
2. เด็กหญิงลัดดา  เม่ากลาง
3. เด็กหญิงสิริกร  เป้งทอง
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เชี่ยวชาญ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  เชื้อเวียง
6. เด็กหญิงสุวนันท์  สิมัยนาม
7. เด็กหญิงเขมิการ์  คำหาญ
8. เด็กหญิงไพลิน  ช้างดำ
 
1. นางสาววีรยา  โพธิ์เงิน
2. นางสาวรัตนาพร  สระแก้ว
3. นางพวงผกา  สมสะอาด
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญไทย
2. เด็กชายวรรณศิลป์  สุรัตน์มั่น
 
1. นายอรุณ  อุไร
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายวันเฉลิม  พิมพ์แก้ว
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สุดชา
3. เด็กชายเกียรติชัย  สมัญญา
 
1. นายชวน  สมสะอาด
2. นายอินจันทร์  เป็งงำเมือง
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร  ท่าดี
2. เด็กหญิงวิภาพร  สินศิริ
3. เด็กหญิงศริญญา  อัมวรรณ์
 
1. นายชวน  สมสะอาด
2. นางพวงผกา  สมสะอาด
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญหนัก
2. เด็กหญิงวรรณศิริ  สมัญญา
3. เด็กชายวิวัฒน์  พงษ์สระพัง
 
1. นายชวน  สมสะอาด
2. นายอินจันทร์  เป็งงำเมือง
 
33 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายธีรเทพ  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวรัตนาพร  สระแก้ว
 
34 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจิรวัฒน์  หินกลาง
2. เด็กชายดรัณภพ  สมัญญา
 
1. นายอรุณ  อุไร
2. นางสาวรัตนาพร  สระแก้ว
 
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายธีรภัทร์  โสพล
2. เด็กชายภานุเดช  สุดชา
3. เด็กชายไกรสร  ศรีจันทร์
 
1. นายชวน  สมสะอาด
2. นางสาวรัตนาพร  สระแก้ว
 
36 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 12 1. เด็กชายประเวศ  สระแก้ว
2. เด็กชายพัฒนพงศ์  สิงจานุสงค์
3. เด็กชายอภิชาต  ศรีหาบุญมา
 
1. นายชวน  สมสะอาด
2. นางสาวรัตนาพร  สระแก้ว
 
37 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายทินกร  ทองธรรมา
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
38 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา   ทองชา
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
39 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอัญมณี  วิชระโภชน์
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
40 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธวัชชัย  ต้นบุญ
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์