สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 63.2 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สระแก้ว
2. เด็กหญิงรัชนีกร  สมัญญา
3. เด็กหญิงสุชาดา  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สุขเทอญ
2. นางจุฑามาศ  จิตเจริญดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐิกา  โสภากุ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไตรพรม
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  เบ็ญจมาศ
 
1. นางจุฑามาศ  จิตเจริญดี
2. นางสาวพัชราภรณ์  สุขเทอญ