สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  บุญเต็ม
2. เด็กหญิงวรินทร  สมัญญา
3. เด็กหญิงศศิธร   พิมพ์เพ็ง
 
1. นางสาวทิพย์ประภา  เหลาคม
2. นางสาวศิริทยา  สิมละคร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายณัติพล  บุญเพิ่ม
2. เด็กชายต้นตระกูล  แดนกาไสย
3. เด็กชายนนธิชัย  บุญทัย
4. เด็กหญิงวิรชา  สินสุพรรณ
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปะตังทาเน
 
1. นายอดิศักดิ์  ก่อแก้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัณณิกา  มีอิสสระ
 
1. นายชวน  สมสะอาด
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงพจนีย์  สระแก้ว
 
1. นายชวน  สมสะอาด
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 79.2 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิรดา  พลหาญ
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัณณิกา  มีอิสระ
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 6 1. เด็กชายจิระนันท์์  วันโสภา
2. เด็กหญิงธนพร  ท่าดี
3. เด็กหญิงวิภาพร  สินศิริ
4. เด็กหญิงศริญญา  อัมวรรณ์
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สมัญญา
6. เด็กหญิงโชติรส  สว่างภพ
 
1. นายชวน  สมสะอาด
2. นางพวงผกา  สมสะอาด
3. นายอินจันทร์  เป็งงำเมือง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายวันเฉลิม  พิมพ์แก้ว
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สุดชา
3. เด็กชายเกียรติชัย  สมัญญา
 
1. นายชวน  สมสะอาด
2. นายอินจันทร์  เป็งงำเมือง
 
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายทินกร  ทองธรรมา
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
10 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา   ทองชา
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์