สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  คงใหม่
 
1. นางพรทิพา  วงเวียน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภักต์พิมล  สายใจ
 
1. นายปราการ  สนทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงภรภัทร  แสงมาศ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  งามแพง
3. เด็กหญิงอภิสรา  สากล
 
1. นางพรทิพา  วงเวียน
2. นางสาวกชกร  โพธิ์เงิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทัดสอย
2. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  เปนนาม
3. เด็กหญิงสุพพัตรา  พันโท
 
1. นายปราการ  สนทอง
2. นางกนกภรณ์  วงเวียน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสิริญากร  คงมั่น
 
1. นางกนกภรณ์  วงเวียน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงสมสุดา  วิสัยเกตุ
2. เด็กหญิงสิรินทรา  มีแก้ว
3. เด็กหญิงสโรชา  พรมชาติ
4. เด็กหญิงอภิญญา  ดวงศรี
5. เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่จ๋าว
 
1. นางพรทิพา  วงเวียน
2. นางสาวกชกร  โพธิ์เงิน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงชิตาภา  โพธิ์เงิน
2. เด็กหญิงปวีณา  โพธิ์เงิน
3. เด็กหญิงมนัสชนก  มากใหญ่
4. เด็กหญิงรุจิรา  บำรุงตน
5. เด็กหญิงอรัญญา  อุทัยแสน
 
1. นางพรทิพา  วงเวียน
2. นางคำนวล  อุส่าห์ดี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงชัญญา  มีแก้ว
2. เด็กหญิงนิติยา  โสปันหริ
3. เด็กหญิงบัวชมพู  ผาใต้
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุบลวัตร
5. เด็กหญิงโพธิ์ทิพย์  โพธิ์เงิน
 
1. นายปราการ  สนทอง
2. นายวุฒิพงษ์  พันธ์ศรี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายอัครพล  สิทธิแสงชัย
 
1. นางพรทิพา  วงเวียน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 67.33 ทองแดง 14 1. เด็กชายคำนวน  บุญล้อม
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  คงมั่น
3. เด็กหญิงศิรินลดา  ดวงศรี
 
1. นายวุฒิพงษื  พันธ์ศรี
2. นายปราการ  สนทอง