สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทัดสอย
2. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  เปนนาม
3. เด็กหญิงสุพพัตรา  พันโท
 
1. นายปราการ  สนทอง
2. นางกนกภรณ์  วงเวียน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 67.33 ทองแดง 14 1. เด็กชายคำนวน  บุญล้อม
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  คงมั่น
3. เด็กหญิงศิรินลดา  ดวงศรี
 
1. นายวุฒิพงษื  พันธ์ศรี
2. นายปราการ  สนทอง