สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงดลฤดี  ชิมประโคน
2. เด็กหญิงประไพวรรณ  อนุไวยา
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  หนึ่งใจ
 
1. นางสาวกนิษฐา  จันทร์สิงห์
2. นายธนากร  พาพะหม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ยิื้มเป็นยวง
2. เด็กชายคุณานนต์  เจนทั่ว
3. เด็กชายวรโชติ  การัมย์
 
1. นางสาววาสนา  เคลื่อนสุข
2. นางสุภาวดี  คำสุมาลี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายภูวนาท  โกฎิละออง
2. เด็กชายศุภกฤษ  เชื่อมาก
 
1. นายสมยศ  มีศิลป์