สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คลำทอง
2. เด็กหญิงปิณฑิรา  ดอนไชย
3. เด็กหญิงอาทิวราห์  เกิดพระ
 
1. นางพันธ์นิภา  มีศิลป์
2. นางสาวธมนต์นันท์  ลิ้มเสถียรวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 70.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐานนันท์  ธาตุไพบูลย์
2. เด็กหญิงนฤมล  นุพินรัมย์
3. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ไชยมา
 
1. นายอุไร  ทรงเย็น
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเขมจิรา  เทศแก้ว
 
1. นางสาวนริญญา  จันลา
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ประไว
2. เด็กหญิงฟ้าสาง  สมวาจา
3. เด็กหญิงศิรพันธ์  ทองประดับ
 
1. นางปราณี  งามมาก
2. นางสาวกนิษฐา  จันทร์สิงห์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกิตติภพ  โชติบุตร
 
1. นางสาวธมนต์นัน  ลิ้มเสถียรวงค์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงดลฤดี  ชิมประโคน
2. เด็กหญิงประไพวรรณ  อนุไวยา
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  หนึ่งใจ
 
1. นางสาวกนิษฐา  จันทร์สิงห์
2. นายธนากร  พาพะหม
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ยิื้มเป็นยวง
2. เด็กชายคุณานนต์  เจนทั่ว
3. เด็กชายวรโชติ  การัมย์
 
1. นางสาววาสนา  เคลื่อนสุข
2. นางสุภาวดี  คำสุมาลี
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายภูวนาท  โกฎิละออง
2. เด็กชายศุภกฤษ  เชื่อมาก
 
1. นายสมยศ  มีศิลป์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสสร  สินสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ยอดศรี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสกร  รักชื่อดี
 
1. นางเกษร  เสี่ยงตรง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติกานต์  สมพริ้ง
2. เด็กหญิงพนามาศ  เหลือถนอม
 
1. นางเกษร  เสี่ยงตรง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กชายภานุพงษ์  แสนยะนันท์
2. เด็กหญิงศศิธร  คลายทุกข์
 
1. นางเกษร  เสี่ยงตรง
2. นายชัยรัตน์  บุญมาก
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทวีคง
 
1. นายญาณวุฒิ  รัศมี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันทรา  แสงโสภี
 
1. นายญาณวุฒิ  รัศมี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงปูชิกา  มีเรือง
 
1. นายญาณวุฒิ  รัศมี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  ชอบใจ
 
1. นายญาณวุฒิ  รัศมี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงภคพร   เทพเนาว์
 
1. นายญาณวุฒิ  รัศมี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วก้อง
 
1. นายญาณวุฒิ  รัศมี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทรา  แสงโสภี
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วก้อง
3. เด็กชายธนภัทร  ณ จัตุรัส
4. เด็กชายปกรณ์  กลิ่นงาม
5. เด็กหญิงปูชิกา  มีเรือง
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ถนอมมาก
7. เด็กชายพีรณัฐ  เคยสนิท
8. เด็กชายรัชชานนท์  ลายทอง
9. เด็กหญิงรุ้งลาวัณย์  ชอบใจ
 
1. นายญาณวุฒิ  รัศมี
2. นางสาวนริญญา  จันลา
3. นายอัษฐวัฒน์  สุรินทราบูรณ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วก้อง
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  คิดถูก
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงสกุล
4. เด็กชายณัฐภัทร  ทวีคง
5. เด็กชายธนภัทร  ณ จัตุรัส
6. เด็กชายธีรภัทร  สมองรัมย์
7. เด็กชายปกรณ์  กลิ่นงาม
8. เด็กชายพีรณัฐ  เคยสนิท
9. เด็กชายรัชชานนท์  ลายทอง
10. นายศุภวัฒน์  เชื่อมาก
11. เด็กชายสถิต  เปรื่องวิชา
 
1. นายญาณวุฒิ  รัศมี
2. นายสุพรรณ  ทองสุข
3. นางสาวสุวะณี  เทศแก้ว
4. นายสุวรรณ  กองทุน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.28 ทอง 5 1. เด็กชายวรชิต  บุญสุข
 
1. นายสุวรรณ  กองทุน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงเบญญพร  บุญไกร
 
1. นายสุวรรณ  กองทุน
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุญณดา  ประจบดี
2. เด็กหญิงปาริยาภัทร  จิตกระโทก
3. เด็กหญิงเมธาวดี  แป้นแก้ว
 
1. นางฉันทนา  จรจรัญ
2. นางสาวรสสุคนธ์  เพชรพราว
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายคาราซาวะ  มีแสวง
2. เด็กชายภูตะวัน  สีผุย
 
1. นายอัษฐวัฒน์  สุรินทราบูรณ์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายพีรณัฐ  เสมอภาค
2. เด็กชายอัครพล  แซ่ไล้
 
1. นายอัษฐวัฒน์  สุรินทราบูรณ์
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  พิมพ์แมน
2. เด็กหญิงธนพร  สนสี
3. เด็กหญิงนราพร  ดวงภาค
 
1. นางวราภรณ์  แพงทรัพย์
 
27 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.32 เงิน 15 1. เด็กหญิงชนิษา  พรรณสน
2. เด็กชายอนุวัต  สมกล้า
 
1. นางเกษร  เสี่ยงตรง
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.6 ทอง 8 1. เด็กชายราชิป  ห้องแก้ว
 
1. นายสุวรรณ  กองทุน