สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 70.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐานนันท์  ธาตุไพบูลย์
2. เด็กหญิงนฤมล  นุพินรัมย์
3. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ไชยมา
 
1. นายอุไร  ทรงเย็น
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายภูวนาท  โกฎิละออง
2. เด็กชายศุภกฤษ  เชื่อมาก
 
1. นายสมยศ  มีศิลป์
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.32 เงิน 15 1. เด็กหญิงชนิษา  พรรณสน
2. เด็กชายอนุวัต  สมกล้า
 
1. นางเกษร  เสี่ยงตรง