สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 77.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  สอนปัน
 
1. นางทองสี  มีกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทวีโชค  อุบัวบล
2. เด็กชายวุฒิชัย  ไร่สงวน
 
1. นางสาวกัญญา  อุ้มทรัพย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพงศ์นภา  แม่นงาม
2. เด็กหญิงพรไพลิน  โยลัย
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลาบอาษา
4. เด็กหญิงสิริวรรณ  วงศ์อนันต์
5. เด็กหญิงอนัฐชญา  หมายญาติกลาง
 
1. นางมลฤดี  หล่อทอง
2. นายสุรเดช  แม่นงาม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกพร  กองแก้ว
 
1. นางวราภรณ์  เบ็ญเจิด
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาติตระการ  วรวงศ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขประเสริฐ
 
1. นายสมศักดิ์  แก่นแก้ว
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เพิ่มนิตย์
 
1. นางแสงอ่อน  แม่นงาม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  เพิ่มดี
2. เด็กหญิงขวัญแก้ว  เพิ่มดี
3. เด็กชายจตุพล  ยุทธรัตน์
4. เด็กหญิงจินดารัตน์  กายะสิทธิ์
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  นิยม
6. เด็กหญิงชฎาพร  พรรณรังษี
7. เด็กหญิงณัฏฐลิริณีย์  บุตรลานช้าง
8. เด็กหญิงณัฏฐิณิชา  แสนทอง
9. เด็กชายณัฐพล  โสพันธ์
10. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เพิ่มนิตย์
11. เด็กหญิงนิทธิมล  มั่นจิตร
12. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สอนปัน
13. เด็กหญิงพงศ์นภา  แม่นงาม
14. เด็กหญิงพรทิพย์  สันธิ
15. เด็กหญิงพรไพลิน  โยลัย
16. เด็กหญิงพัชรีพร  แผ่นแก้ว
17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลาบอาษา
18. เด็กหญิงมณีรัตน์  เชี่ยวชาญ
19. เด็กหญิงรัชจรี  มณีล้ำ
20. เด็กชายวัชรากร  วุฒิยา
21. เด็กหญิงวิชุดา  โยลัย
22. เด็กหญิงวิชุดา  สาธร
23. เด็กหญิงสิริวรรณ  วงศ์อนันต์
24. เด็กหญิงอนัฐชญา  หมายญาติกลาง
25. เด็กหญิงอมรรัตน์  เชี่ยวชาญ
26. เด็กหญิงอังคณา  พงษ์พันธ์
27. เด็กหญิงอัญชรี  ยาวยืน
28. เด็กหญิงเจตนี  บุญลา
 
1. นางวริศรา  ทองแม้น
2. นายธนโชติ  บุตรงาม
3. นายสนอง  เครือวัลย์
4. นางมลฤดี  หล่อทอง
5. นายสมพงษ์  บุญเสริม
6. นางแสงอ่อน  แม่นงาม
7. นางสมร  บุญเสริม
8. นางศรีวิจิตร  เครือวัลย์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.2 ทอง 4 1. เด็กชายธนาธรณ์  ยอดศรีทอง
 
1. นางสาวทิพาพร  แม่นงาม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.17 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สาธร
 
1. นายสมพงษ์  บุญเสริม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.97 ทอง 10 1. เด็กหญิงพิชาพร  รักษ์คิด
 
1. นางสมร  บุญเสริม
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 5 1. นายบุญรอด  เฉลิมชาติ
2. นางสาวสุพิฌาย์  ติละ
3. นายอัมรินทร์  อินทรีย์
 
1. นายสมบัติ  มีกุล
2. นายสมศักดิ์  แก่นแก้ว
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงพนิดา  เดชเสน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  กองแก้ว
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ตามสีรัมย์
 
1. นายสมศักดิ์  แก่นแก้ว
2. นางวริศรา  ทองแม้น