สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 77.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  สอนปัน
 
1. นางทองสี  มีกุล
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงพนิดา  เดชเสน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  กองแก้ว
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ตามสีรัมย์
 
1. นายสมศักดิ์  แก่นแก้ว
2. นางวริศรา  ทองแม้น