สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสลักได สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 57.2 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วเกลียว
2. เด็กหญิงนัฐริยา  เจิมทอง
3. เด็กชายบุญรอด  ช่อมะลิ
4. เด็กชายวิชาญ  ชวนทิพย์
5. เด็กชายวุท  อิน
 
1. นางอนงค์นาถ  ประครองใจ
2. นางสาวปณัฐกุล  บุญมี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 69.6 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงคนัญญา  ช่วยเกิด
2. เด็กหญิงญาณิกา  วินิจโอภาส
3. เด็กหญิงศศิธร  ระดมสุข
4. เด็กชายสุรเดช  โดดกระโทก
5. เด็กหญิงอัจฉราพร  โพธิ์หิรัญ
 
1. นางอนงค์นาถ  ประครองใจ
2. นางสาวปณัฐกุล  บุญมี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงอนันตญา  สมานมิตร
 
1. นายธนกฤต  แสงแก้ว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายสุทธิธนินท์  ยอดดำ
 
1. นายนนธวัฒน์  อัครกตัญญู
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤษณา  รุ่งสว่าง
 
1. นายสุพนธ์  ใยย้อย
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายภูรินทร์  ยอดดำ
2. เด็กชายอนุวัตร  กระจายศิลป์
 
1. นายสุทิศ  ศรีสุข
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เขียวงาม
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  เขียวงาม
3. เด็กหญิงอันนา  สารฤทธิ์
 
1. นางกมลทิพย์   รอบรู้
2. นางสุภาพร  สรรศรี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิธร  ประหยัดสม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ประหยัดสม
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ฉุนกล้า
 
1. นางกมลทิพย์  รอบรู้
2. นางสาวศศิธร  เสียงอ่อน
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐดนัย  คงมาก
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  พูนผล
3. เด็กชายเทวฤทธิ์  กองสิน
 
1. นางกมลทิพย์  รอบรู้
2. นางสาวศศิธร  เสียงอ่อน