สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสลักได สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 69.6 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงคนัญญา  ช่วยเกิด
2. เด็กหญิงญาณิกา  วินิจโอภาส
3. เด็กหญิงศศิธร  ระดมสุข
4. เด็กชายสุรเดช  โดดกระโทก
5. เด็กหญิงอัจฉราพร  โพธิ์หิรัญ
 
1. นางอนงค์นาถ  ประครองใจ
2. นางสาวปณัฐกุล  บุญมี