สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสลักได สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายสุทธิธนินท์  ยอดดำ
 
1. นายนนธวัฒน์  อัครกตัญญู
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤษณา  รุ่งสว่าง
 
1. นายสุพนธ์  ใยย้อย
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายภูรินทร์  ยอดดำ
2. เด็กชายอนุวัตร  กระจายศิลป์
 
1. นายสุทิศ  ศรีสุข
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เขียวงาม
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  เขียวงาม
3. เด็กหญิงอันนา  สารฤทธิ์
 
1. นางกมลทิพย์   รอบรู้
2. นางสุภาพร  สรรศรี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิธร  ประหยัดสม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ประหยัดสม
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ฉุนกล้า
 
1. นางกมลทิพย์  รอบรู้
2. นางสาวศศิธร  เสียงอ่อน
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐดนัย  คงมาก
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  พูนผล
3. เด็กชายเทวฤทธิ์  กองสิน
 
1. นางกมลทิพย์  รอบรู้
2. นางสาวศศิธร  เสียงอ่อน