สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิริวิมล  สมบูรณ์
 
1. นางศรีจันทร์  บูรณ์เจริญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจษฎา  สมบูรณ์
 
1. นางสาวดวงใจ  สมบูรณ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายจิระโรจน์  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงณุวดี  มาลัย
 
1. นางสาวเจนจิรา  กงแก้ว
2. นางสาวธีราวรัชญ์  แท่นแก้ว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจรรยารัตน์  ศรีเศษฐา
 
1. นางสาวเจนจิรา  กงแก้ว
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายชนาธิป  ชอบรัมย์
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  มิตมาตย์
 
1. นายกิตติชัย  คำวิไชย
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงแพรพลอย  สำราญใจ
 
1. นายทวีศักดิ์  เมืองงาม
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สำราญใจ
 
1. นางศรีจันทร์  บูรณ์เจริญ