สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เสมอใจ
2. เด็กหญิงพัศรา  พอกพูน
3. เด็กหญิงอิสริยา  โสนทอง
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
2. นางสุภาวดี  สมัครสมาน
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุติมา  โสนทอง
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  เสมอใจ
3. เด็กหญิงวิชุดาพร  สมัครเดียว
 
1. นางสุภาวดี  สมัครสมาน
2. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภสร  อุดมพร
2. เด็กหญิงสาลิกา  แก้วเหลี่ยม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  นุวัยยา
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
2. นางสุภาวดี  สมัครสมาน