สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรวิพร  จิตต์กลาง
 
1. นางเพ็ญศรี  ชนะชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัศรา  พอกพูน
 
1. นางสาวศิวพร  บูรณ์เจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงนลพรรณ  คงราษี
 
1. นางเพ็ญศรี  ชนะชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิติยา  คงราษี
 
1. นางสาวศิวพร  บูรณ์เจริญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 77.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงดุสิตา  จิตต์กลาง
2. เด็กหญิงอนัญญา  มุมทอง
3. เด็กหญิงอารยา  แข็งยิ่งยงค์
 
1. นางสาวศิวพร  บูรณ์เจริญ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เสมอใจ
2. เด็กหญิงพัศรา  พอกพูน
3. เด็กหญิงอิสริยา  โสนทอง
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
2. นางสุภาวดี  สมัครสมาน
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุติมา  โสนทอง
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  เสมอใจ
3. เด็กหญิงวิชุดาพร  สมัครเดียว
 
1. นางสุภาวดี  สมัครสมาน
2. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภสร  อุดมพร
2. เด็กหญิงสาลิกา  แก้วเหลี่ยม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  นุวัยยา
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
2. นางสุภาวดี  สมัครสมาน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัฏมาพร  เหมือนประสาน
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  เหมือนคิด
3. เด็กหญิงวิภาดา  สมัครสมาน
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภาวิรัมย์
5. เด็กหญิงอรุณี  เพ็ชรมั่ง
 
1. นางสาวศิวพร  บูรณ์เจริญ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิกา  แผ้วพลสงค์
 
1. นางสาวศิวพร  บูรณ์เจริญ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชนะสุข
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เฉลียวศิลป์
3. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีตระการ
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขาวเครือ
5. เด็กหญิงชนิดา  มุตตะโสภา
6. เด็กหญิงญาณิศา  ยุพการณ์
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวแย้ม
8. นางสาวน้ำฝน  แชมรัมย์
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  งามเลิศ
10. เด็กหญิงภาวิณี  สโนทอง
11. เด็กหญิงรวีวรรณ  เหมือนคิด
12. เด็กหญิงวิภาดา  สมัครสมาน
13. เด็กหญิงสุณัฐญา  พ่อค้า
14. เด็กหญิงอทิตยา  โพธิ์ศรี
15. เด็กหญิงอิสริยา  โสนทอง
 
1. นายประชุม  มูลศาสตร์
2. นายณัฐพล  สังเกตุกิจ
3. นางสาวศิวพร  บูรณ์เจริญ
4. นางสาววาสนา  สุกใส
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จำปาทอง
4. เด็กหญิงจณิสตา  สมัครสมาน
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  คงชื่นจิตต์
6. เด็กหญิงชนาภัทร  ดมหอม
7. เด็กชายชิษณุพงศ์  ผจญกล้า
8. เด็กหญิงณัฐวดี  แป้นสอน
9. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปรากฏชื่อ
10. เด็กชายพีรภัทร  เหลือล้น
11. เด็กชายศตวรรษ  จันทร์กลิ่น
12. เด็กชายศยาวัฒน์  เหลี่ยมดี
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  สรวมเหมาะ
14. เด็กชายเรืองศักดิ์  ฐานกระโทก
15. เด็กหญิงเรืองเดช  ฐานกระโทก
 
1. นายประชุม  มูลศาสตร์
2. นายณัฐพล  สังเกตุกิจ
3. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
4. นางพันทนา  ภาสกานนท์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เฉลียวศิลป์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  แชมรัมย์
 
1. นายประชุม  มูลศาสตร์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงเขมนิจ  นพเก้า
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงภณิดา  คงสกุล
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  นพเก้า
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรกร  ศรีทองบูรณ์
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ยุพการณ์
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภาวิณี  สโนทอง
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร  สรวนสันต์
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกมลชนก  ม่วงกลาง
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ภาสกานนท์
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
2. นางกรกนก  คงดี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พ่อค้า
2. เด็กชายธนโชติ  เหลี่ยมดี
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
2. นางเพ็ญศรี  ชนะชัย
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชนะสุข
2. นางสาวสุณัฐญา  พ่อค้า
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
2. นายประชุม  มูลศาสตร์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดา  มุตตะโสภา
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายโยธิน  บุญยงค์
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  โสภา
 
1. นางสาวณัชพร  สังข์ทอง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.83 ทอง 12 1. เด็กหญิงเสาวภาคย์  แก้วเหลี่ยม
 
1. นางสาวณัชพร  สังข์ทอง
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พ่อค้า
2. เด็กชายธนพล  ถนัดเพิ่ม
3. เด็กชายวสุพล  ถนัดรอบ
4. เด็กชายวีระ  จำปาต้น
5. เด็กชายอนุวัฒน์  แก้วขำ
6. เด็กชายอภิชาติ  ภาสกานนท์
 
1. นางพันทนา  ภาสกานนท์
2. นางสุภาวดี  สมัครสมาน
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยณัฐ  ถนัดรอบ
2. เด็กชายชานนท์  คงสกุล
3. เด็กชายชิษณุพงษ์  ทวีสุข
4. เด็กชายธนาดล  ระวังตน
5. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  โสนทอง
6. เด็กชายพศวัฒน์  เหลี่ยมดี
7. เด็กชายศักรายุทธ  เหลือล้น
8. เด็กชายศิริศักดิ์  คงสกุล
 
1. นางสุภาวดี  สมัครสมาน
2. นางพันทนา  ภาสกานนท์
3. นายสุรัตน์  ศรีระอุดม
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงฟ้าใส  โสนทอง
2. เด็กหญิงวศินี  จำปาต้น
 
1. นางสาวศิวพร  บูรณ์เจริญ
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ราษีนวล
2. เด็กหญิงแก้วกัลยา  แก้มกล้า
 
1. นางสาวศิวพร  บูรณ์เจริญ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กชายนนธวัช  ปัตตาเนย์
2. เด็กหญิงนุจรี  ครวญดี
3. เด็กชายภานุรุจ  มุตตะโสภา
 
1. นายประชุม  มูลศาสตร์
2. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีตระการ
2. เด็กชายธนภัทร  สรวนสันต์
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  บัวกลาง
 
1. นายประชุม  มูลศาสตร์
2. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัชพัชร์  ประวาสุข
2. เด็กชายธนากร  แสนรู้
3. เด็กหญิงอรุณี  เพ็ชรมั่ง
 
1. นายประชุม  มูลศาสตร์
2. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพรรศวัฒน์  สุทธิโกมล
2. เด็กชายศักรายุทธ  เหลือล้น
3. เด็กชายไกรวิชญ์  เรียงเงิน
 
1. นายประชุม  มูลศาสตร์
2. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัคภรณ์  คำแหง
 
1. นางสาววาสนา  สุกใส
 
37 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ยิ้มชื่น
2. เด็กหญิงอิงพร  จรจรัญ
 
1. นางสาววาสนา  สุกใส