สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เฉลียวศิลป์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  แชมรัมย์
 
1. นายประชุม  มูลศาสตร์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกมลชนก  ม่วงกลาง
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ภาสกานนท์
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
2. นางกรกนก  คงดี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พ่อค้า
2. เด็กชายธนพล  ถนัดเพิ่ม
3. เด็กชายวสุพล  ถนัดรอบ
4. เด็กชายวีระ  จำปาต้น
5. เด็กชายอนุวัฒน์  แก้วขำ
6. เด็กชายอภิชาติ  ภาสกานนท์
 
1. นางพันทนา  ภาสกานนท์
2. นางสุภาวดี  สมัครสมาน