สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีตะวัน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงวาธินี  ควรทอง
 
1. นายสมสิน  เสถียรรัตนชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมาลินี  วงค์ษาเศก
2. เด็กชายอนุชา  รัมพณีนิล
 
1. นายอรรถพล  ขันถม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  รสชาติ
2. เด็กชายจิรเดช  ศิริมาก
 
1. นายอรรถพล  ขันถม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เจริญเยาว์
2. เด็กชายภีรภัทร  หลักบูญ
 
1. นายอรรถพล  ขันถม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายสมัชญ์  แสนจันทร์
 
1. นายสมสิน  เสถียรรัตนชัย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พันธวงษ์
2. เด็กหญิงกัญญา  บุตรเงิน
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พวงประยงค์
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  สหุนาลุ
5. เด็กหญิงชนันพร  ว่องไว
6. เด็กหญิงชุติมา  แก้วนาคูณ
7. เด็กหญิงพรพรรณ  ระดมบุญ
8. เด็กหญิงรุ่งรวี  หุ่นทอง
9. เด็กหญิงวิรัญชนา  รัมพณีนิล
10. เด็กหญิงศศิวิมล  หวังผล
11. เด็กหญิงสุพรรษา  สุบุญสันธ์
12. เด็กหญิงสุภัสสร  สมานใจ
13. เด็กหญิงอนุธิดา  ราชสุข
14. เด็กหญิงอมลรดา  สมรูป
15. เด็กหญิงแพรสไบ  สุขสวัสดิ์
 
1. นายอรรถพล  ขันถม
2. นางสาวจุฑามาศ  ชื่นชม
3. นางศริญญา  บุญเติม
4. นางชุติมา  แก่นแก้ว
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงปวีณา  ระดมบุญ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ห่อทอง
 
1. นางสาวอภิญญา  พวงประยงค์
2. นายสมสิน  เสถียรรัตนชัย
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แต่งงาม
2. เด็กชายดัสกร  ดัชถุยาวัตร
3. เด็กชายโชคทวี  มะโนศรี
 
1. นางกชพรรณ  บุษบง
2. นายอรรถพล  ขันถม