สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 70.4 เงิน 7 1. เด็กชายจีรศักดิ์  วงศ์เสนา
2. เด็กหญิงชโรธร  ทวะศรี
3. เด็กหญิงณัฐชา  กะการดี
4. เด็กชายธีรพงษ์  ผิวนวล
5. เด็กชายธีรเดช  ตามขมิ้น
 
1. นางสาวนฤดี  หงษ์ยนต์
2. นายวัฒนพงษ์  โพธื์งาม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ประเศษฐา
2. เด็กชายธนากร  คะหาญ
3. เด็กชายนนทพัทธ์  สุพรรณ
 
1. นายวุฒิชัย  ล่าทา
2. นางเนาวรัตน์  ล่าทา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษา
2. เด็กชายภูมิรัตน์  ศิลาชัย
3. เด็กชายสุรเดช  มลิซ้อน
 
1. นายวุฒิชัย  ล่าทา
2. นางเนาวรัตน์  ล่าทา