สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแงงกวง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิร์อร  เจือจันทร์
 
1. นายอนุชา  ทองสุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ทุมไมล์
2. เด็กชายภัทรพล  โอษฐงาม
3. เด็กหญิงอรณิชา  อ่ำอุ่น
 
1. นางสาวชนิกานต์  ฉะอ้อน
2. นายสุริไกร  บรรลือทรัพย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  เกิดพุ่ม
2. เด็กหญิงนริศรา  เลิศยันตะมุณี
 
1. นางกัลยา  มงคลสกุณี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงวันดี  อุส่าห์ดี
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ไหมทอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพัฒน์  บุญล้อม
 
1. นางสาวสุจิตตรา  ประภาสัย