สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุณิศา  นิลดำ
 
1. นางผุสดี  ปลื้มสุนทร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เฉยขุนทด
2. เด็กชายวันชัย  ใส้เสือ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  น้ำใส
 
1. นางผุสดี  ปลื้มสุนทร
2. นางสาวปวีณา  ศรีไชยา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐานุปัติ  แดงโสภา
2. เด็กชายเก่งกล้า  ทราบรัมย์
 
1. นายทวนชัย  เรืองบุญ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 33.33 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายราเมศวร์  เอกคณาสิงห์
2. เด็กชายวันชัย  ใส้เสือ
 
1. นายทวนชัย  เรืองบุญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 1. เด็กชายปัญญาคม  สอนชัย
2. เด็กชายศักดิ์ครินทร์  ภาสดา
 
1. นางสาวศิริกัญญา  สุวรรณคำ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  อินต๊ะปวง
 
1. นายสุชาติ  คิดกล้า
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กรุดมหาราช
2. เด็กหญิงชลธิชา  รอดโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงอรยา  แป้นทอง
 
1. นางอมรรัตน์  กุชโร
2. นางสาวสุนิดา  โสโรมรัมย์