สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐานุปัติ  แดงโสภา
2. เด็กชายเก่งกล้า  ทราบรัมย์
 
1. นายทวนชัย  เรืองบุญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  อินต๊ะปวง
 
1. นายสุชาติ  คิดกล้า
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กรุดมหาราช
2. เด็กหญิงชลธิชา  รอดโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงอรยา  แป้นทอง
 
1. นางอมรรัตน์  กุชโร
2. นางสาวสุนิดา  โสโรมรัมย์