สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระเวียง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงอังคณา  ไชยพร
 
1. นางธัญญาลักษณ์  ปัญญาเอก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงวริยา  บุญด้วง
 
1. นายสุพจน์  ใสแจ่ม
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณธิกา  สหุนาฬุ
2. เด็กหญิงจิราภร  แก้วกระจ่าง
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  เสาวยงค์
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุตรศรี
5. เด็กหญิงพณิดา  ใจงาม
6. เด็กหญิงสุนิฏา  แก่นเพชร
7. เด็กหญิงเกตุวดี  รึกรือหาญ
 
1. นางสาวพิมพ์นารา  ฤทธิรณ
2. นางมณีรัตน์  หนุนชู
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตติมา  แก้วพินึก
2. เด็กหญิงฐิดาพร  นิลไทย
3. เด็กหญิงนันทิดา  พรมมี
4. เด็กหญิงนิศาลักษณ์  ดิ้นทอง
5. เด็กหญิงสุกุมา  โสปันหริ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินทอง
7. เด็กหญิงโสทิดา  กะทิสาท
 
1. นางสาวพิมพ์นารา  ฤทธิรณ
2. นางสาวจีรนันท์  พ่อพันสาย
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดารักษ์
2. เด็กหญิงศรีรุ่งนภา  ประภาสัย
 
1. นางกอบกุล  แปะทอง