สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายกฤตภาส  คนึงหาญ
2. เด็กชายปราโมทย์  เขียนดี
 
1. นางคณพยคคพร   พนลษนันหศน
2. นายมานิตย์  ภู่ทอง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85.33 ทอง 7 1. เด็กชายธนกฤต  เพิ่มนิตย์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ประสพหมู่
3. เด็กชายภานุพงษ์  สุขใจงาม
 
1. นางสาวนิตยา  ใจดี
2. นางสาวกนกนุช  ใจดี
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85.71 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วรรณตรง
2. เด็กชายคฑาหัสต์  วงคำจันทร์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงศรี
4. เด็กชายปิยะวัฒน์  นามวิเศษ
5. เด็กหญิงอรสา  ก่อแก้ว
 
1. นางนาถกานต์  หฤทัยถาวร
2. นายมานิตย์  ภู่ทอง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  รักชอบ
2. เด็กหญิงผกามาส  วงษ์บุญ
 
1. นางเพียงเพ็ญ  จงมั่งคั่ง
2. นางสาวนิตยา  ใจดี
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงธีริศรา  เพิ่มนิตย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงชื่นจิต
 
1. นางเพียงเพ็ญ  จงมั่งคั่ง
2. นางสาวกนกนุช  ใจดี