สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระกาสังแก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงณัฐวรินทร์  จินดาศรี
2. เด็กหญิงธรรมศิริ  ธรรมกุล
3. เด็กหญิงเบญญาภา  รุ่งเรือง
 
1. นางพิกุล  เสริมผล
2. นางอัญชรา  นิตุธร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐพร  นิตุธร
2. เด็กหญิงดวงเนตร  อินทรกำแหง
3. เด็กหญิงธิวาภัทร  เหิมหาญ
4. เด็กหญิงสุพรรณี  แสนกล้า
5. เด็กหญิงอุไรพร  พิงภูงาม
 
1. นางมาลี  ภูมิสุข
2. นางสาวปวีณา  วิมลศาสตร์
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.92 เงิน 16 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สายบุตร
2. เด็กหญิงสุรัตดา  จำนงสุข
 
1. นางพิกุล  เสริมผล
2. นางไพฑูรย์  ใจเย็น