สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระกาสังแก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุญชาติ
2. เด็กหญิงทิพยดา  ดวงแจ่ม
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ใยย้อย
 
1. นางพิกุล  เสริมผล
2. นางอัญชรา  นิตุธร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงชนาภา  สุขสาม
2. เด็กหญิงธนัญญา  สามภาค
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  โพธิ์กิ่ง
 
1. นางพิกุล  เสริมผล
2. นางอัญชรา  นิตุธร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กชายทิวัตถ์  บูรณวงศ์
2. เด็กชายธนนัต  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงพรนภา  นุชาญรัมย์
4. เด็กหญิงสุพัตรา  หาสุข
5. เด็กชายอัมรินทร์  เริงหาญ
 
1. นางมาลี  ภูมิสุข
2. นางสาวธัญมนต์  สีดี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สร้อยคำ
 
1. นางผ่องใส  อินทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 15 1. เด็กหญิงชุติมา  ยวงทอง
 
1. นางผ่องใส  อินทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.58 ทอง 8 1. เด็กชายรุ่งเพชร  ชาชมราษฎร์
 
1. นางผ่องใส  อินทอง
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สังเกตกิจ
2. เด็กชายนัฐนันท์  สุขสนั่น
3. เด็กชายปิยราช  ถะเกิงสุข
 
1. นายพิษณุ  วรรณตรง
2. นายเรวัต  ยวงทอง
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.6 ทอง 7 1. เด็กชายธนาวุธ  ทองหย่อน
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  สกุลพรหม
3. เด็กชายสรวิทย์   อยู่ดีรัมย์
 
1. นางพิกุล  เสริมผล
2. นางสาวธัญมนต์  สีดี
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.2 ทอง 11 1. เด็กหญิงงามตา  การะภักดี
2. เด็กชายศิวกร  กันทวงศ์
 
1. นายเรวัต  ยวงทอง
2. นางพิกุล  เสริมผล