สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 14 1. เด็กชายนฤปนาถ  ยืนยง
2. เด็กหญิงอัจจิมา  อะนะรัมย์
 
1. นางสุขลา  ยืนยง
2. นางยุพิน  นะกุลรัมย์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุญธิดา  บุญเส็ง
 
1. นางสุขลา  ยืนยง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.67 ทอง 6 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  หอมขจร
 
1. นางยุพิน  นะกุลรัมย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.28 ทอง 6 1. เด็กหญิงสมใจ  นามพูน
 
1. นางยุพิน  นะกุลรัมย์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันสินี  จันงาม
2. เด็กชายวัชรินทร์  ยืนยง
 
1. นายนิวัตร  เกษแก้ว
2. นางวัชฎา  ยิ่งมีมา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เงางาม
2. เด็กหญิงธนัชพร  บุญมาก
3. เด็กหญิงวาสนา  หอมขจร
 
1. นางครองขวัญ  คงโนนกอก
2. นางจรัสศรี  ชาติภูมิ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84.75 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิลุบล  ตระกูลพนา
2. เด็กหญิงบุษราคัม  ดีประสิทธิ์
3. เด็กหญิงภาชีนี  ทะลัยรัมย์
 
1. นางครองขวัญ  คงโนนกอก
2. นางสุขลา  ยืนยง