สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงพิยดา   ก่อแก้ว
 
1. นางสุจิตรา  เดชสองชั้น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุญโฮม  สาลีทอง
2. เด็กหญิงปาริชาติ   ดำริบูรณ์
3. เด็กชายศักรินทร์    ทองบุตร
 
1. นางสุจิตรา  เดชสองชั้น
2. นางสาวสำเนียง  ศาลาทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงปัณฑิกา   สุขเลิศ
 
1. นางคำเพียร  ชัยโย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุพงศ์   ค้ำคูณ
2. เด็กชายวิษณุ   สมทิพย์
 
1. นายทนงศักดิ์  จันทร์แจ่ม
2. นางสาวกรรณิการ์   ศรีวิเศษ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีอุดม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   สำแดง
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  คงเมือง
 
1. นางดารารัตน์  วงศ์เลิศ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์   ศรีพันธ์
 
1. นายสุวัฒน์  ผิวหอม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กชายศุภกิจ  อิ่มใจ
 
1. นางสุจิตรา  เดชสองชั้น
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.57 ทอง 7 1. เด็กชายชยพล  พวงศิริ
 
1. นายประเทือง  ใจหาญ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. นางสาวจารุมา  บุญคุ้มครอง
2. นางสาวผกาขวัญ    ใจงาม
3. นางสาวพรสุดา  อสิพงษ์
 
1. นางสุพรรณี   ท่าดี
2. นายทนงศักดิ์  จันทร์แจ่ม
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    จาบทอง
2. เด็กหญิงกำไลเงิน    แสนดี
3. เด็กหญิงพรชิตา    สัญญาฤทธิ์
 
1. นางสาวสุนีย์   เครือสุวรรณ
2. นางสาวดวงเดือน  วิเศษยา
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงนภัสสร    เครือเพชร
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์    เขตหนองบัว
3. เด็กหญิงวรรณศิริ    ศรีอุดม
 
1. นางสาวสุนีย์   เครือสุวรรณ
2. นางสาวดวงเดือน  วิเศษยา