สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุญโฮม  สาลีทอง
2. เด็กหญิงปาริชาติ   ดำริบูรณ์
3. เด็กชายศักรินทร์    ทองบุตร
 
1. นางสุจิตรา  เดชสองชั้น
2. นางสาวสำเนียง  ศาลาทอง
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงนภัสสร    เครือเพชร
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์    เขตหนองบัว
3. เด็กหญิงวรรณศิริ    ศรีอุดม
 
1. นางสาวสุนีย์   เครือสุวรรณ
2. นางสาวดวงเดือน  วิเศษยา