สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองลีง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญรดา  ใจนวน
2. เด็กหญิงนันทพร  สุขจิต
3. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ว่องไว
4. เด็กหญิงรฐา  มะลิซ้อน
5. เด็กหญิงรัตติกาล  ก้านอินทร์
6. เด็กหญิงวันณิตา  สมรูป
7. เด็กหญิงวิภาวรรณ  แสนกล้า
8. เด็กหญิงสรินยา  สุดโสม
9. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขสวัสดิ์
10. เด็กหญิงสุรีพร  ไสโสก
 
1. นางปิยนันท์  อนันตสุข
2. นางสุรีย์  พรหมบุตร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายธีรชาติ  สุขจิต
 
1. นายสุทธิชัย  พรหมบุตร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประจวบสุข
 
1. นายสุทธิชัย  พรหมบุตร