สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงพราวพิมล  ทรัพย์มาก
2. เด็กหญิงพิชชาภา  มาลัย
3. เด็กหญิงศรัญญา  ทรัพย์มาก
4. เด็กหญิงอนันตญา  สีสะอาด
5. เด็กหญิงอรวี  ม่วงศรี
 
1. นางสมหวัง  พระงาม
2. นายเวนิช  แอกทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริทิพย์  ทองฝอย
 
1. นางพัชรลดา  กุลรัตน์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายตะวัน  อุ่นทวี
2. เด็กชายธีรภัทร  ด่านสาคร
3. เด็กชายวรพล  พิมสอาด
4. เด็กชายศุภกิจ  แสนมี
5. เด็กชายเปี่ยมชัย  นิลแก้ว
6. เด็กชายเศรษฐพงษ์  พันธ์พงษ์
 
1. นายเวนิช  แอกทอง
2. นางรัชนี  สิทธิศร
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เนียมหอม
2. เด็กชายวชิรวิชญ์   ทองประดับ
3. เด็กชายเบญจพล   ฟ้าไพร
 
1. นายฉลอง  สายยศ
2. นางพัชรลดา   กุลรัตน์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐดนัย  กูลรัตน์
2. เด็กชายวรากร  อยู่ดีรัมย์
3. เด็กชายอภินันท์  หมายชัย
 
1. นายชาลี  สุภิษะ
2. นายฉลอง  สายยศ
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายศรัทธา  นิลแก้ว
 
1. นายฉลอง  สายยศ
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เกียรติอมรเวช
2. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  พันธ์พงษ์
3. เด็กหญิงอชิตะ  ระเมียดดี
 
1. นางรัชนี  สิทธิศร
2. นางสมหวัง  พระงาม