สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริทิพย์  ทองฝอย
 
1. นางพัชรลดา  กุลรัตน์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เนียมหอม
2. เด็กชายวชิรวิชญ์   ทองประดับ
3. เด็กชายเบญจพล   ฟ้าไพร
 
1. นายฉลอง  สายยศ
2. นางพัชรลดา   กุลรัตน์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐดนัย  กูลรัตน์
2. เด็กชายวรากร  อยู่ดีรัมย์
3. เด็กชายอภินันท์  หมายชัย
 
1. นายชาลี  สุภิษะ
2. นายฉลอง  สายยศ