สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุตรทอง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  การะเกต
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  นอบน้อม
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงนริสา   ดีขันธ์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วังสันต์
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  นอบน้อม
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติภา  พนารินทร์
2. เด็กหญิงปวริษา  รองขาว
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  นอบน้อม
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุรวุุฒิ  บุญเจือ
 
1. นายสุรพงษ์  แก้วงาม