สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  บุตรงาม
 
1. นางมณฑา  นัยนิตย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายอาทิตย์  ขันทอง
 
1. นางณัฐกฤตา  สุขแสวง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขุมทอง
2. เด็กชายวชิระ  พันธ์ผึ้ง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขันทอง
 
1. นางศศิกาญจณ์  บุญเลิศ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุวงค์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สืบเพ็ง
3. เด็กหญิงศศิธร  อรุณพาส
 
1. นางศศิกาญจณ์  บุญเลิศ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วงษ์มณี
2. เด็กชายอรรถพร  แก้วบุรี
 
1. นายปณิธาน  สุขเกษม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงจิณณพัต  นางาม
2. เด็กหญิงจินตนา  นามนุ
3. เด็กหญิงปีย์รดา  แซ่โล้ว
4. เด็กหญิงมะลิวัลย์  แก้วเนตร
5. เด็กหญิงวันวิสา  ทองบุญเรือง
 
1. นางณัฐกฤตา  สุขแสวง
2. นางสาวนิตยา  สุดดี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กชายธีรภัทร์  สมสิทธิ์
2. เด็กหญิงพิยดา  เพ่งพิศ
 
1. นางสาวชญากานต์  พรหมบุตร
2. นางสาวศิริญญา   สิทธิจันทร์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ขุมทอง
2. เด็กหญิงธารวิมล  บุตรงาม
3. เด็กหญิงปัญญาพร  แซ่โล้ว
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ทรงความเจริญ
5. เด็กหญิงรัตนา  ทองแม้น
6. เด็กหญิงศศิธร  บุตรงาม
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญมีได้
8. เด็กหญิงสุวนันท์  เจริญยิ่ง
9. เด็กหญิงอรัญญา  อุ่นดา
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เพิ่มดี
 
1. นางศิรินทร์ทิพย์  มงคลรุ่งทรัพย์
2. นางสาวทิวนันท์   เพ่งพิศ
3. นางสาวศิริญญา  สิทธิจันทร์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.83 เงิน 12 1. เด็กหญิงอภิรมย์  ดาศรี
 
1. นางมณฑา  นัยนิตย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงปนัดดา  อุปเสน
 
1. นางมณฑา  นัยนิตย์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกันยา  พวงจันทร์
2. เด็กชายธนากร  บุญเลิศ
 
1. นางสาวชญากานต์  พรหมบุตร
2. นางสาวศิริญญา   สิทธิจันทร์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายยศพนธ์  บุตรงาม
2. เด็กชายศาสตรา  เพ่งพิศ
3. เด็กชายอิทธิพล  ณรงค์ชัย
 
1. นางสาวชญากานต์  พรหมบุตร
2. นางสาวศิริญญา   สิทธิจันทร์