สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุวงค์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สืบเพ็ง
3. เด็กหญิงศศิธร  อรุณพาส
 
1. นางศศิกาญจณ์  บุญเลิศ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงจิณณพัต  นางาม
2. เด็กหญิงจินตนา  นามนุ
3. เด็กหญิงปีย์รดา  แซ่โล้ว
4. เด็กหญิงมะลิวัลย์  แก้วเนตร
5. เด็กหญิงวันวิสา  ทองบุญเรือง
 
1. นางณัฐกฤตา  สุขแสวง
2. นางสาวนิตยา  สุดดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ขุมทอง
2. เด็กหญิงธารวิมล  บุตรงาม
3. เด็กหญิงปัญญาพร  แซ่โล้ว
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ทรงความเจริญ
5. เด็กหญิงรัตนา  ทองแม้น
6. เด็กหญิงศศิธร  บุตรงาม
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญมีได้
8. เด็กหญิงสุวนันท์  เจริญยิ่ง
9. เด็กหญิงอรัญญา  อุ่นดา
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เพิ่มดี
 
1. นางศิรินทร์ทิพย์  มงคลรุ่งทรัพย์
2. นางสาวทิวนันท์   เพ่งพิศ
3. นางสาวศิริญญา  สิทธิจันทร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.83 เงิน 12 1. เด็กหญิงอภิรมย์  ดาศรี
 
1. นางมณฑา  นัยนิตย์