สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขุมทอง
2. เด็กชายวชิระ  พันธ์ผึ้ง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขันทอง
 
1. นางศศิกาญจณ์  บุญเลิศ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กชายธีรภัทร์  สมสิทธิ์
2. เด็กหญิงพิยดา  เพ่งพิศ
 
1. นางสาวชญากานต์  พรหมบุตร
2. นางสาวศิริญญา   สิทธิจันทร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงปนัดดา  อุปเสน
 
1. นางมณฑา  นัยนิตย์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกันยา  พวงจันทร์
2. เด็กชายธนากร  บุญเลิศ
 
1. นางสาวชญากานต์  พรหมบุตร
2. นางสาวศิริญญา   สิทธิจันทร์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายยศพนธ์  บุตรงาม
2. เด็กชายศาสตรา  เพ่งพิศ
3. เด็กชายอิทธิพล  ณรงค์ชัย
 
1. นางสาวชญากานต์  พรหมบุตร
2. นางสาวศิริญญา   สิทธิจันทร์