สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูมิสตึง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกมลศักดิ์  นามพระจันทร์
2. เด็กชายฉัตรชัย  สมานใจ
3. เด็กชายพรชัย  บุญมี
 
1. นางวนิดา  เทียนทอง
2. นางนาฏยา  ห่อทอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคันธรัตน์  ดำเนินงาม
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิติพร  กูลรัตน์
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวันนิสา  ช่วยรักษา
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมายมี
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อ่อนทา
 
1. นายสุทัด  ชาญณรงค์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.4 ทอง 5 1. เด็กชายตะวัน  จันทร์สุข
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยา  พากเพียร
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ผลเจริญ
3. เด็กชายจักรพงษ์  พากเพียร
4. เด็กชายยากร  ฤกษ์ดี
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เขียวอ่อน
6. เด็กหญิงสุพัตรา  สุภิษะ
7. เด็กหญิงอภิญญา  มั่นสลาย
8. เด็กหญิงเพียงนภา  ชัยพร
 
1. นายจิตกร  ผมงาม
2. นายสุทัด  ชาญณรงค์
3. นางสมหมาย  จันทเขต
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ผลเจริญ
2. เด็กหญิงจรรยพร  แก้วศรี
3. เด็กหญิงชลธิชา  เปลี่ยนจันทึก
4. เด็กหญิงฐิตาภา  ยืนยาว
5. เด็กหญิงธาราทิพย์  เทศวงศ์
6. เด็กหญิงปณิชา  สุขประเสริฐ
7. เด็กหญิงปัญจพร  พันธุ์ไผ่
8. เด็กหญิงสุวนันท์  ชาติสุวรรณ
 
1. นางวนิดา  เทียนทอง
2. นางสมหมาย  จันทเขต
3. นางนาฏยา  ห่อทอง
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายธีรภัทร  โต๊ะงาม
2. เด็กชายธีรเทพ  เงินเต็ม
3. เด็กชายสมศักดิ์  ตอนสุข
 
1. นายศรีทน  เทียนทอง
2. นางวันเพ็ญ  ทวีอินทร์