สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73.6 เงิน 14 1. เด็กหญิงชมพูนุท  พงพันธ์
2. เด็กหญิงทัตชญา  จิตจำนงค์
3. เด็กหญิงนุชจิรา   บุญลอย
4. เด็กหญิงรพีพรรณ  สีเสน
5. เด็กหญิงสุทิชา  จันทิมา
 
1. นายธรรมนูญ  แก่นแดง
2. นางสาวสุกัญญา  กิ่วไธสง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วม่วง
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  เดชคชาวัตร์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  บุตรเพชร
 
1. นายธรรมนูญ  แก่นแดง
2. นายสุรินทร์  ขวัญทอง
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กชายปวริศ  โคตรธารินทร์
 
1. นางปิ่นแก้ว  ศรีวิเศษ