สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงนันท์ตาชา  สรายทอง
 
1. นางสาวจริยา  เจือจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงวารุณี  โสปันหริ
2. เด็กหญิงอินทิรา  เสริมรส
 
1. นางสาวจริยา  เจือจันทร์
2. นางสาวสมยงค์  หวังผล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิราภา  จอกทอง
2. เด็กชายชัยนรินทร์  สุดลา
3. เด็กชายธัญชนก  มีแก้ว
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญชาติ
5. เด็กชายสุริยา  โพธิ์เงิน
 
1. นายจิรวัฒน์  โองอินทร์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงรัตนมน  สมเพชร
2. เด็กหญิงรัตนา  จิตร์พรมมา
 
1. นางสาวอรทัย  รุ่งเรือง
2. นางยาใจ  ค้ำชู
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 76.17 เงิน 5 1. เด็กชายธนกร  อุตส่ารัมย์
2. เด็กหญิงนรินดา  บำรุงซื่อ
3. เด็กหญิงวศินี  สมวาจา
4. เด็กชายวุฒิพงษ์  พรมโยธา
5. เด็กชายเฉลียวมี  มีแก้ว
 
1. นายประหยัด  อบอุ่น
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงสไบทิพย์  มีแก้ว
 
1. นางสำรวย  ผลเจริญ
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.66 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิตยา  วุฒิยา
2. เด็กชายวรรณภพ  สรายทอง
 
1. นางสำรวย  ผลเจริญ
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทร์ฐิพร  คำพากุล
2. เด็กชายณัฐพล  พัดพรม
3. เด็กหญิงมาลิสา  ดวงคำ
4. เด็กชายอนุชิต  มีแก้ว
5. เด็กหญิงอรพิมล  ผลเจริญ
6. เด็กหญิงอริสรา  โสปันหริ
7. เด็กหญิงอริสา  บุญสุข
 
1. นางสำรวย  ผลเจริญ
2. นางสาวอมรรัตน์  วงเวียน