สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  โสปันหริ
 
1. นางสาวจริยา  เจือจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงนัฐธิญา  ผลเจริญ
2. เด็กหญิงภาวิตา  ลาวัน
 
1. นายสุที  ชิงชนะ
2. นางสาวสมยงค์  หวังผล
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงธัญชนก  โพธิ์เงิน
2. เด็กหญิงสมสุดา  ใสยิ่ง
 
1. นางสาวอรทัย  รุ่งเรือง
2. นางสาวอมรรัตน์  วงเวียน
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุชาดา  ศุภนาม
2. เด็กหญิงสุภัสสร  มีแก้ว
 
1. นายจิรวัฒน์  โองอินทร์
2. นางสาวอรทัย  รุ่งเรือง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงอนุสรา  โพธิ์เงิน
2. เด็กหญิงอรอุมา  ยังตินัง
3. เด็กหญิงเกสรา  มีแก้ว
 
1. นายสุที  ชิงชนะ
2. นางสาวสมยงค์  หวังผล