สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเพี้ยราม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86.7 ทอง 6 1. เด็กหญิงณิชาพร   คำแสงอินทร์
2. เด็กหญิงทิพานันท์  ก่อแก้ว
3. เด็กหญิงธิดาภรณ์  สำรวมจิตร์
4. เด็กหญิงนวินตา  ยืนยง
5. เด็กหญิงนันทิชา  กองสุข
6. เด็กหญิงนิดา  ยืนยง
7. เด็กหญิงปิยวรรณ  กระแสโสม
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประถมปัทมา
9. เด็กหญิงมนัญชญา  สายกระสุน
10. เด็กหญิงสุนิสา  ยืนยง
11. เด็กหญิงอรณี  ดาทอง
12. เด็กหญิงอรมณียา  ยืนยง
13. เด็กหญิงอลิศดา  สำรวมจิต
 
1. นางอารี  ลินลา
2. นางจินดา  ฉายกล้า
3. นางสาวจรรยารักษ์  บัวภา
4. นางขนิษฐา  ทนคง