สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพันษี สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรจิรา  รู้จิตร
 
1. นางประคอง   สระอินทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 75.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงธิติมา  ชูชมสอน
2. เด็กหญิงพรรณฐิกานต์  ไหมทอง
3. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ไหมทอง
 
1. นางสาวกมลพร  จันทร์กล้า
2. นางสาวประกายทิพย์  ไหมทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายสัภยา  ไหมทอง
2. เด็กชายเรืองศิริ  จันทร์หอม
 
1. นางสาวกมลพร  จันทร์กล้า
2. นางสาวประกายทิพย์  ไหมทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายวุฒินันท์  ไหมทอง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  โอษฐงาม
 
1. นางสาวกมลพร  จันทร์กล้า
2. นางสาวประกายทิพย์  ไหมทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกุสุมา  ใจงาม
2. เด็กหญิงจิดาภา  สุขดี
3. เด็กหญิงสุภิญโย  กทิศาสตร์
 
1. นางนฤมล  ดีนาน
2. นายศตวรรษ  ดีขัน
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86.5 ทอง 7 1. เด็กชายชาญณรงค์  กทิศาสตร์
2. เด็กชายเกียรติพงศ์  ไชยพร
3. เด็กชายเมษา  รู้จิตร
 
1. นางณัฏฐิษา  พวกพูลดี
2. นางนฤมล  ดีนาน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. นายคณิน  ผาสุข
2. นายจักรกฤต  นพพิบูลย์
3. นายธนวัฒน์  มะลิลา
 
1. นางประยูร  ธรรมรักษา
2. นายชัชวาล  สำเร็จดี
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายก่อกิจ  ซ่อมแก้ว
2. เด็กหญิงธัญญาศิริ  ไหมทอง
3. เด็กชายนนทวัฒน์  สันตวง
4. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  กทิศาสตร์
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  ราศี
6. เด็กชายพีรศักดิ์  มุมทอง
7. เด็กชายภานุพงศ์  ไหมทอง
8. เด็กหญิงวาสิตา  ไหมทอง
 
1. นางปิยวรรณ  โอษฐงาม
2. นางสาวกันยา  พอกพูน
3. นายบัญชา  โอษฐงาม
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 12 1. เด็กชายกฤตนัย  ไชยพร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ไหมทอง
3. เด็กหญิงธุมวดี  พวงยี่สุ่น
4. เด็กหญิงนัฐธิดาพร  ฤกษ์ดี
5. เด็กชายรัฐวรรณ  สันตวง
6. เด็กหญิงวนิตา  กทิศาสตร์
 
1. นางณัฏฐิษา  พวกพูลดี
2. นางประกอบ  จันทร์กล้า
3. นางประยูร  ธรรมรักษา
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิริยา  ไหมทอง
2. เด็กหญิงปัทมวัน  คำเสียง
3. เด็กหญิงปารวี  คำสว่าง
4. เด็กหญิงหยกผกา  กายดี
5. เด็กหญิงอรวรรรณ  รู้จิตร
6. เด็กหญิงอลิศชา  สายสร้อย
 
1. นายบัญชา  โอษฐงาม
2. นางปิยวรรณ  โอษฐงาม
3. นางสาวกันยา  พอกพูน
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัญญาพร  มณีพันธ์
2. เด็กหญิงนภัสสร  ตินทอง
3. เด็กหญิงศิรินันท์  จันทร์คืน
 
1. นางชนานันท์  หาญยิ่ง
2. นางประคอง  สระอินทร์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. นายเรวัตร  ศิริรจน์
2. นายเสถียน  มุมทอง
3. นายเอกรินทร์  ตินทอง
 
1. นายพรชัย  จันทร์กล้า
2. นายชัชวาล  สำเร็จดี