สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพันษี สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 75.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงธิติมา  ชูชมสอน
2. เด็กหญิงพรรณฐิกานต์  ไหมทอง
3. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ไหมทอง
 
1. นางสาวกมลพร  จันทร์กล้า
2. นางสาวประกายทิพย์  ไหมทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกุสุมา  ใจงาม
2. เด็กหญิงจิดาภา  สุขดี
3. เด็กหญิงสุภิญโย  กทิศาสตร์
 
1. นางนฤมล  ดีนาน
2. นายศตวรรษ  ดีขัน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. นายคณิน  ผาสุข
2. นายจักรกฤต  นพพิบูลย์
3. นายธนวัฒน์  มะลิลา
 
1. นางประยูร  ธรรมรักษา
2. นายชัชวาล  สำเร็จดี
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายก่อกิจ  ซ่อมแก้ว
2. เด็กหญิงธัญญาศิริ  ไหมทอง
3. เด็กชายนนทวัฒน์  สันตวง
4. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  กทิศาสตร์
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  ราศี
6. เด็กชายพีรศักดิ์  มุมทอง
7. เด็กชายภานุพงศ์  ไหมทอง
8. เด็กหญิงวาสิตา  ไหมทอง
 
1. นางปิยวรรณ  โอษฐงาม
2. นางสาวกันยา  พอกพูน
3. นายบัญชา  โอษฐงาม
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 12 1. เด็กชายกฤตนัย  ไชยพร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ไหมทอง
3. เด็กหญิงธุมวดี  พวงยี่สุ่น
4. เด็กหญิงนัฐธิดาพร  ฤกษ์ดี
5. เด็กชายรัฐวรรณ  สันตวง
6. เด็กหญิงวนิตา  กทิศาสตร์
 
1. นางณัฏฐิษา  พวกพูลดี
2. นางประกอบ  จันทร์กล้า
3. นางประยูร  ธรรมรักษา